Aktualności

Najnowsze informacje z życia naszej firmy

2022-05-19 – zakończył się kurs obsługi suwnic.

W kursie uczestniczyło 7 osób.

2022-05-18 – zakończył się kurs obsługi dźwigów towarowo-osobowych oraz dźwigów budowlanych.

W kursie uczestniczyło 10 osób.

2022-05-18 – zakończył się kurs obsługi żurawi samojezdnych.

W kursie uczestniczyło 5 osób.

2022-05-17 – zakończył się kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych ze zmiennym wysięgiem.

W kursie uczestniczyło 6 osób.

czytaj więcej...

Kurs zakończony został egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

2022-05-16 – rozpoczął się kurs spawacz blach i rur metoda 111 (MMA).

Na kurs skierowano 14 osób.

2022-05-05 – zakończyło się szkolenie „Praca na wysokości – dostęp budowlany i dostęp linowy”

W szkoleniu uczestniczyło 11 osób.

2022-04-08 – otrzymaliśmy informację o pozytywnym rozpatrzeniu

złożonych wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy, o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

2021-12-07 – jednostka certyfikująca ISOQAR CEE Sp. z o.o.

zakończyła  audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

czytaj więcej...

Audit zakończył się wynikiem pozytywnym skutkującym przedłużeniem ważności certyfikatu na zgodność systemów ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018.

2021-09-30 i 2021-10-19 odbyły się szkolenia energetyczne dla grupy 1 i 2

dotyczące urządzeń o napięciu do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz instalacji i sieci energetycznych wytwarzających

czytaj więcej...

przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne. W szkoleniach uczestniczyło 10 osób.

2021-09-14 zaplanowano szkolenie

pt. „Zamówienia Publiczne dla Wykonawców – Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę”.

czytaj więcej...

Szkolenie to 2 dniowe warsztaty przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności w zakresie nowej ustawy Prawa zamówień publicznych.

2021-09-06  zaplanowano szkolenie w zakresie ochrony przeciwwybuchowej

zgodnie z wymaganiami ATEX User (1999/92/WE) oraz Dyrektywy ATEX (2014/34/UE)” dla 14 osób nadzoru.

2021-08-27 odbędzie się szkolenie

pt. „Prawidłowe użytkowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – przeglądy okresowe sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości”

czytaj więcej...

W szkoleniu uczestniczy 4 osoby z nadzoru.

2021-07-26 zawarliśmy umowę na „Wykonanie remontu i przebudowy estakady nawęglania

o długości 81 mb z wykonaniem projektu budowlanego oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.

czytaj więcej...

Remont realizowany będzie dl Elektrociepłowni Zduńska Wola Sp. z o.o. W zeszłym roku realizowaliśmy remont dla części poziomej estakady.

2021-07-19 po przeprowadzonym audycie

uzyskaliśmy certyfikat z normy  PN ISO 26000.

czytaj więcej...

„Badanie i ocena działalności w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw”. Certyfikat umożliwi m.in. utrzymanie współpracy z firmą CEMEX, która zobowiązała się do współpracy z firmami, posiadającymi niezależną ocenę praktyk w dwóch obszarach – bezpieczeństwa pracy i społecznej odpowiedzialności biznesu.

2021-07-14 zorganizowany został kurs

obsługi dźwigów budowlanych oraz dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym.

czytaj więcej...

W kursie uczestniczyło 8 osób. Kurs zakończony został egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i wydaniem stosownych uprawnień

2021-06-09 odbyła się inspekcja TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o

która potwierdziła spełnienie wymagań normy EN 3834-2 i EN1090-2 EXC3.

czytaj więcej...

wytwórcy konstrukcji stalowych, na zgodność z wystawionymi certyfikatami.

2021-05-24  na drodze przetargu zakończonego aukcją zostaliśmy wybrani do realizacji prac

pt. „Remont hali filtrów i pompowni II stopnia na wydziale produkcji wody na terenie Zakładu Wodno-Ściekowego w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku.

czytaj więcej...

Jest to już kolejna realizacja dla PKN Orlen którą będziemy realizować.

2021-04-06 zakończył się kurs

obsługi suwnic i wciągarek, uczestniczyło 8 osób.

czytaj więcej...

Kurs zakończony został egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

2021-03-31 zakończył się kurs obsługi

wózków jezdniowych podnośnikowych ze zmiennym wysięgiem.

czytaj więcej...

W kursie uczestniczyło 8 osób. Kurs zakończony został egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

2021-02-22 skierowanych zostało 9 osób na kurs

spawacz blach i rur metoda 111 (MMA).

czytaj więcej...

Kurs zakończony wydaniem przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach książek spawacza i świadectw egzaminu kwalifikacyjnego spawacza.

2021-02-15 odbyło się szkolenie energetyczne dla grupy 2

dotyczące urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających…

czytaj więcej...

przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne. W szkoleniu uczestniczyło 21 osób.

2020-12-07 jednostka certyfikująca ISOQAR CEE Sp. z o.o.

przeprowadziła audit recertyfikujący Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

czytaj więcej...

Audit zakończył się wynikiem pozytywnym skutkującym wydaniem certyfikatu na zgodność systemów ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 urządzeń transportu stłuczki i zestawu szklarskiego: przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe, przenośniki zgrzebłowe, zsypy itp.

2020-12-04 otrzymaliśmy zmówienie na:

„Budowę magazynu stłuczki oraz systemu transportu stłuczki i zestawu szklarskiego”.

czytaj więcej...

Zakres prac: polega m.in. na wykonaniu dokumentacji technicznej, budowie magazynu stłuczki oraz budowie estakady transportu zestawu szklarskiego. W zakresie dostawy i montażu są również, silosy magazynowe oraz montaż urządzeń transportu stłuczki i zestawu szklarskiego: przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe, przenośniki zgrzebłowe, zsypy itp.

2020-05-25 rozpoczął się kurs spawania metodą 111 (MMA)

w kursie zakończonym egzaminem i wydaniem certyfikatu (TUV Rheinland), uczestniczyło 10 osób.

2020-02-17 zorganizowane zostało szkolenie

pt. Montażysta rusztowań metalowych.

czytaj więcej...

W szkoleniu uczestniczyło 5 osób, zakończone zostało egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

2019-12-23 zostaliśmy wybrani do realizacji zadania inwestycyjnego

pt. „Dostawa i montaż instalacji transportu popiołu do silosa nr 12 w CEMENT OŻARÓW S.A.”.

czytaj więcej...

Jest to kolejne zadanie które mamy przyjemność realizować dla CEMENT OŻARÓW S.A.

2019-12-20 odbyło się komisyjne rozpatrzenie ofert

na wykonanie remontu średniego przenośników transportujących klinkier w 2020 r w CEMENT OŻARÓW S.A.

czytaj więcej...

Nasza oferta uzyskała aprobatę na wykonanie remontów n/w urządzeń:
– 3 szt. przenośników taśmowych,
– 8 szt. przenośników płytowych,
– 1 szt. przenośnika zgrzebłowego,
– 3 szt. szt. pomp fulera,
– 1 kpl. instalacji aeracyjnej silosa popiołu

2019-11-29 otrzymaliśmy zamówienie na realizację zadania inwestycyjnego

związanego z „Przebudową boksów do składowania stłuczki szklanej” na terenie Huty Szkła O-I Poland S.A. w Jarosławiu.

czytaj więcej...

Zadanie to będziemy realizować w oparciu o pozwolenie na budowę na podstawie powierzonej dokumentacji.

2019-11-04 komisja przetargowa inwestora ELEWARR Sp. z o. o. wybrała ofertę Uniserv Jarosław

na remont redlera RT 350 nr 58 w magazynie w Lubyczy Królewskiej.

 

 

2019-09-05 mieliśmy przyjemność uczestniczyć w uroczystym rozpaleniu pieca 

połączonego z jubileuszem 40-lecia Cukrowni Ropczyce  W związku z zakończeniem prac związanych z remontem silosu cukru nr 1 w Sudzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny „Cukrownia Ropczyce”

czytaj więcej...

Naszą Spółkę reprezentowali Robert Hryń- Dyrektor Realizacji/Prokurent oraz Wojciech Wierzbicki- Kierownik Budowy. Dyrektor Robert Hryń miał zaszczyt być jedną z osób które zostały wybrane do oficjalnego rozpalenia pieca „pochodnią”.

2019-03-05 odbyło się szkolenie operatorów urządzeń transportu bliskiego

IWJO – wózki jezdniowe podnośnikowe specjalne (ze zmiennym wysięgiem)

czytaj więcej...

IP – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, przewoźne i montowane na pojeździe oraz IIP – podesty wiszące.

Szkolenie zostanie zakończone egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego. W szkoleniu uczestniczy łącznie 15 pracowników.

2019-03-04 w siedzibie Uniserv Jarosław odbyło się szkolenie w zakresie uprawnień energetycznych

Szkolenie dla grup G1 – dotyczące urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną oraz G2

czytaj więcej...

– dotyczące urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 22 pracowników.

2019-01-30 spotkanie w celu przybliżenia parametrów, blach napawanych Coroplate

W dniu 30.01.2019 r. w naszej siedzibie gościliśmy przedstawicieli firmy UnionStal Sp. z o.o., dostawcy wyrobów hutniczych, którzy przybliżyli naszym pracownikom informacje na temat oferowanych rozwiązań zabezpieczania powierzchni oraz elementów przed zużyciem abrazyjnym.

czytaj więcej...

Po krótkiej prezentacji oferty firmy UnionStal przedstawiono specyfikację blach kompozytowych – napawanych Coroplate®, które charakteryzują się wysoką twardością, odpornością na ścieranie i zużycie w ciężkich warunkach pracy. Tego typu rozwiązania stosowane są coraz częściej w systemach i instalacjach transportu technologicznego materiałów i surowców o wysokiej ścierności, np., stłuczki szklanej, zestawu szklarskiego (huty szkła), klinkieru (cementownie), węgla, żużla czy koksu (kopalnie, elektrownie). Firma oferuje również wykonawstwo elementów i doradztwo.

2019-01-14 Szkolenie z antykorozji

W dniu 14.01.2019 w siedzibie naszej firmy odbyło się szkolenie z podstawowych zagadnień dotyczących antykorozji i powłok lakierniczych.

czytaj więcej...

Przeprowadził je certyfikowany (FROSIO III) Inspektor techniczny – przedstawiciel firmy Hempel, która jest jednym z największych na świecie dostawców powłok malarskich.

Na szkoleniu przedstawione zostały n/w tematy:
– normy ISO, m.in PN-EN ISO 1090, 12944, 8501-8504, 19840;
– podstawy procesów powstawania korozji;
– metody zabezpieczeń antykorozyjnych;
– terminologia zabezpieczeń antykorozyjnych;
– zabezpieczenie konstrukcji stalowych;
– przygotowanie powierzchni do zabezpieczeń antykorozyjnych;
– sposoby aplikacji farb;
– dobór systemu zabezpieczeń.

Szkolenie było skierowane do pracowników z działów realizacji, przygotowania produkcji i logistyki. Uczestnicy aktywnie włączyli się w szkolenie poprzez dyskusje czy zadawanie pytań.

2018-12-06/07 audit przeglądowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania

W dniach 06-07.12.2018 roku jednostka certyfikująca ISOQAR CEE Sp. z o.o. przeprowadziła audit przeglądowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania

czytaj więcej...

zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz BS OHSAS 18001:2007. Audit zakończył się wynikiem pozytywnym skutkującym przedłużeniem certyfikacji na kolejne 12 miesięcy.

2018-11-19 Szkolenie wysokościowe

W dniu 19.11.2018 roku w siedzibie Uniserv Jarosław odbyło się szkolenie „Bezpieczna praca na wysokości”

czytaj więcej...

W szkoleniu uczestniczyła kadra nadzoru odpowiadająca za prawidłową organizację pracy na wysokości w firmie. Celem szkolenia było przygotowanie pracowników nadzoru w zakresie: prawodawstwa, wymaganej dokumentacji , analizy zagrożeń występujących w pracach na wysokości, metod dostępu i ich zastosowania, ratownictwa i ewakuacji, obsługi, użytkowania, przechowywania i inspekcji środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości.

Szkolenie zorganizowała firma “Centrum Szkoleń Wysokościowych CSW TOTEM Sp. z o.o.

2018-09-06 Szkolenie z zakresu montażu siatek bezpieczeństwa typ „S”

W dniu 06.09.2018 roku w siedzibie Uniserv Jarosław odbyło się szkolenie z zakresu montażu siatek bezpieczeństwa typ „S”

czytaj więcej...

wg norm PN-EN 1263 i PN-EN 1263-2. Celem szkolenia było przygotowanie teoretyczne i praktyczne do montażu siatek bezpieczeństwa typu “S”. Szkolenie przeprowadziła firma Alpinex

Copyright 2019 – Uniserv Jarosław || Wdrożenie: Media Interaktywne